گروه های کانونی یا focus group

گروه کانونی، مصاحبه گروهی و کسب نظر افراد نسبت به یک موضوع (پدیده مورد مطالعه) و برای تفسیر نتایج حاصل از داده های کمی است.

وقتی به داده های کیفی تفضیلی راجع به افراد در مورد یک پدیده نیاز داریم از این روش استفاده می کنیم.

کاربرد روش تحقیق گروه های کانونی با ذکر 3 مثال:

1. علت عدم استفاده دانشجویان از پایگاه های اطلاعاتی چیست؟

2. علت عدم شرکت دانشجویان در برنامه های جنبی مثل کارگاه های آموزشی و سخنرانی ها چیست؟

3. علت اینکه افراد مقالات خود را در نشریات جعلی منتشر می کنند چیست؟

با توجه به پدیده مورد مطالعه و گروه های درگیر در آن موضوع می توان از یک تا چند گروه کانونی برگزار کرد. مثلا در موضوع نشریات جعلی اگر بخواهیم با نویسندگانی که در این نشریات مقاله چاپ کرده اند گروه کانونی تشکیل دهیم باید اساتید را جداگانه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی را هم جداگانه هم گروه کنیم.


منبع این نوشته : منبع
گروه ,کانونی ,دانشجویان ,چیست؟ ,نشریات ,مورد ,گروه کانونی ,نشریات جعلی ,مورد مطالعه ,پدیده مورد